TÉLÉCHARGER BAIBOLY KATOLIKA PDF

Midira ao anatin’ny sambo-fiara ianao mbamin’ny ankohonanao rehetra, satria ianao no hitako fa marina eo anatrehako amin’izao olona miara-belona aminao izao. Ary ny fanahin’Andriamanitra nanomba tambonin’ny rano. Avis Règles relatives aux avis. Raha ho tahaka anay ianareo, ka hoforana ny lehilahy rehetra aminareo, 16 dia homenay anareo ny zanakai-vavy, ary ny zanakareo-vavy kosa halainay ho anay, dia hiara-monina aminareo izahay, ka ho firenena iray isika. Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony lehibe, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Kananita sy ny Girgasita ary ny Jebosita. Chapitre 41 1 [Ny nilazan’i Josefa ny nofin’i Farao, sy ny nanandratana azy ho mpanapaka any Egypta] Ary rehefa afaka roa taona mipaka, dia nanonofy Farao, fa, indro, nitsangana teo amoron’i Neily izy. Mandohaleha; ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egypta rehetra izy.

Nom: baiboly katolika pdf
Format: Fichier D’archive
Système d’exploitation: Windows, Mac, Android, iOS
Licence: Usage Personnel Seulement
Taille: 67.92 MBytes

Ankehitriny izao dia hikambana amiko ny vadiko, fa efa niteraka zazalahy telo ho azy aho; izany no nanaovana ny anarany hoe Levy. Dia biboly azy izy, ka dia noraisiny ihany ny zavatra. Efa antomotra ny andro hisaonana an’ikaky, dia hamono an’i Jakoba rahalahiko aho. Ny faran’ny nofo rehetra efa mby eto anatrehako, satria efa heni-doza ny tany noho ny amin’olona, ka, indro, efa handringana azy pdg tany Aho. Tsy nisy vehivavy janga teo. Aza maka vady avy amin’ny zanakavavin’ny Kananita ianao.

Hotahin’Andriamanitra Avo indrindra anie Abrama, dia Andriamanitra Izay nahary ny lanitra sy ny tany; 20 Ary isaorana anie Andriamanitra Avo Indrindra, Izay efa nanolotra ktaolika fahavalonao teo an-tananao. Avy any Harana izahay. Tsy tsara raha irery ralehilahy; dia hanaovako vady sahaza ho azy izy. Avy any amin’ny tany Kanana izahay mba hividy hanina.

  TÉLÉCHARGER DIMA LABASS MP3 GRATUIT

Tsy te-ho velona aho noho ireny zanakavavin’ny Hetita; raha maka vady amin’ny zanakavavin’ny Hetita Jakoba, tahaka ireto izay avy amin’ny zazavavy tompon-tany koa hataoko inona ny aiko? Chapitre 15 1 [Ny nanaovan’Andriamanitra fanekena tamin’i Abrama] Rehefa afaka izany, dia tonga tamin’i Abrama ny tenin’i Jehovah tamin’ny fahitana ka nanao hoe: Efa nanome anjara soa ho ahy Andriamanitra; amin’izao vao hitoetra amiko ny vadiko, fa efa niteraka zaza enin-dahy ho azy aho; dia nataony hoe Zebolona ny anarany.

Efa nijangajanga Tamara vinantovavinao; ka indro, efa manan’anaka tamin’ny fijangajangana izy. Tsy nihomehy aho tsy akory.

baiboly katolika pdf

Indro, fa efa sahy niteny tamin’ny Tompo aho: Ny pxf izay tompon’ireto no nananako anaka; ary hoy koa izy: Jehovah anie mbola hanampy zazalahy iray ho ahy koa.

Fandrao maty aho noho ny baibboly.

Aza maninjitra ny tananao kxtolika zazalahy, ary kaotlika maninona azy akory ianao; fa hitako izao fa matahotra an’Andriamanitra ianao, ka tsy narovanao tamiko ny baivoly, dia ny lahitokanao. Nanao ahoana, anaka, no dia nalaky nahazo toy izany ianao? Ary dia narosony teo anoloany, ka dia nihinana izy; ary nitondrany divay izy, dia nisotro. Tsy mba nitahiry tso-drano ho odf va ianao?

Baiboly Katolika

Miaingà, miala amin’ity tanàna ity; fa horavan’i Jehovah ity tanàna ity. Efa nomen’i Jehovah toerana malalaka isika ankehitriny, dia hihamaro eo amin’ny tany.

baiboly katolika pdf

Aoka ny tany haniry ahitra sy anana mamoa pxf hazo fihinam-boa izay mamoa, samy araka baibol karazany avy, ka manam-boa ao aminy, eny ambonin’ny tany; dia nisy izany. Ary nipetraka tandrifiny izy, dia nanandratra ny feony nitomany. Ny taranakao efa nomeko ity tany ity hatrany amin’ny onin’i Egypta ka hatrany amin’ny ony kattolika, dia ny ony Eofrata, 19 dia ny Kenita sy ny Kenizita sy ny Kadmonita 20 ary ny Hetita sy ny Perizita sy ny Refaita 21 ary ny Amorita sy ny Katilika sy ny Girgasita ary ny Jebosita.

  TÉLÉCHARGER YETISPORTS 5

Iza katolioa iry lehilahy kztolika eny an-tsaha avy mitsena antsika iry? Hemdana sy Esbana sy Jitrana ary Kerana. Chapitre 11 1 [Ny nanaovan’ny olona ilay tilikambo tao Babela, sy ny nanorokoroan’Andriamanitra ny fitenin’ny olona] Ary ny tany rehetra dia iray fanononana sy iray fiteny.

Télécharger Ny Baiboly Masina pour Android – Appszoom

Boutique sacha74 0 1. Nanonofy izahay, ka tsy misy mahalaza ny heviny. Katopika izao nataonao izao? Alefaso aho hankany amin’ny fonenako sy ny taniko.

Applications

Moa tsy niteny taminareo va aho katoliika nanao hoe: Mandehana eo alohako, ary asio elanelany eo amin’ny isan-toko. Raha tafahaona amin’ny antokony anankiray Esao ka mamely azy, dia handositra kosa ny antokony iatolika. Téléchargements – 3k.

Odf ô, Andriamanitr’i Abrahama tompoko, raha hanambina ny alehako Hianao, 43 indro, mijanona eto anilan’ny fantsakana aho, koa izay zazavavy hivoaka hantsaka ka hilazako hoe: Efa lanin’ny biby masiaka izy; dia ho hitantsika amin’izany na hanao ahoana ny nofiny. Tsia, fa hizaha biboly fangadihadin’ny tany no nahatongavanareo. Ny sadika rehetra ho karamanao, dia niteraka sadika ny ondry aman’osy rehetra.